Extra ledenvergadering 1 november: hoe verder met windenergie

Een streep door de plannen voor windmolens in Beekbergsebroek heeft consequenties. Voor de doelstellingen van de gemeente Apeldoorn, maar ook voor de ambities van deA. Want wat betekent het wegvallen van een belangrijke pijler onder onze ambities en plannen voor de komende jaren? Hoe gaan we hiermee om? En is er een plan B? Daarover willen we graag met onze leden van gedachten wisselen.

Wij nodigen de leden uit

Het bestuur van deA organiseert op woensdagavond 1 november een ledenbijeenkomst om hier met elkaar de juiste antwoorden op te vinden.

We nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen:
Woensdagavond 1 november op de Ecofactorij 18.
We starten om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Nog geen lid? Meld je aan>

Streep door plan windmolens Beekbergsebroek

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft besloten af te zien van windmolens in Beekbergsebroek. Het plan van deA om er drie windmolens te plaatsen gaat dan ook niet door.  Met deze drie windmolens hadden we ruim 6000 huishoudens van stroom kunnen voorzien, met volop mogelijkheden voor participatie. Een veelbelovend plan dat door onze leden in onze laatste ledenvergadering als meest aansprekend project van deA werd gezien. Het besluit van de gemeenteraad is voor ons een teleurstelling.

Korte terugblik

In 2014 doet de gemeente Apeldoorn een uitvraag in de samenleving naar plannen voor de Beekbergsebroek, nadat een eerder gepland bedrijventerrein niet door is gegaan. deA heeft hierop, samen met ontwikkelaar De Wolff Nederland Windenergie, een plan gemaakt voor drie windmolens in Beekbergsebroek. Dit plan is, samen met plannen van anderen, voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2015 kiest de gemeenteraad als ontwikkelrichting voor Beekbergsebroek: duurzame energie, recreatie en natuur. deA krijgt groen licht om het plan voor de windmolens verder uit te werken en draagvlak te verwerven.

In 2015 en 2016 voeren mensen van deA vele gesprekken met bewoners van Beekbergsebroek (keukentafelgesprekken), wijk- en dorpsraden en de verschillende fracties. Na een inloopbijeenkomst in de Heemgaard (georganiseerd door de gemeente) die onrustig verloopt, hebben wij tevens de bewoners in de Maten een keukentafelgesprek aangeboden. Ruim 100 bewoners hebben daar ook gebruik van gemaakt.

In 2016 stelt de gemeenteraad haar energieambitie vast om in 2030 28% van de energie duurzaam op te wekken, waarvan 4% geproduceerd met windenergie.

In 2017 besluit de gemeenteraad om eerst de mogelijkheden voor windenergie voor de hele gemeente te verkennen, voordat er een keuze gemaakt wordt voor Beekbergsebroek.

In juni 2017 is het feitenonderzoek gepresenteerd, dat aangeeft dat op diverse plekken windenergie mogelijk is in Apeldoorn, waaronder in Beekbergsebroek.

In september 2017 besluit de gemeenteraad om geen mogelijkheid te bieden voor windmolens in Beekbergsebroek. De behandeling in de raad is terug te zien via de volgende link

Wat vindt het bestuur van deA?

Het bestuur is erg teleurgesteld dat de gemeenteraad, ondanks de eigen ambitie en de uitkomst van het feitenonderzoek, niet kiest voor windmolens in Beekbergsebroek. Als Apeldoorn echt werk wil maken van verduurzaming, moeten we helaas ook windmolens plaatsen. deA wil dat niet afschuiven naar andere gebieden (op zee, andere gemeenten of andere landen) of volgende generaties. Wij willen in Apeldoorn onze verantwoordelijkheid nemen. Het plaatsen van windmolens kan volgens ons namelijk ook op een zorgvuldige en eerlijke manier. Helaas gaat dat in Apeldoorn voorlopig niet lukken.

Niet om de gemeenteraad heen

Voor het plaatsen van windmolens geldt dat we naar de provincie kunnen stappen met een verzoek om een ‘inpassingsplan’. Als de provincie ons plan goed vindt, kan zij de gemeenteraad verplichten om alsnog ruimte te geven aan de windmolens. Het bestuur van deA heeft er echter voor gekozen om deze weg niet te bewandelen.
Vanaf de start van het project heeft deA steeds aangegeven draagvlak belangrijk te vinden. Met elkaar hebben we het begrip draagvlak ook geformuleerd en hanteerbaar gemaakt. Centraal daarin staan drie pijlers: maatschappelijk belang, betrokkenheid en overlast. Op de website is hierover meer te lezen.
Draagvlak betekent voor deA ook dat de gemeenteraad het plan steunt. Nu dat niet het geval is, zullen we het plan dan ook niet buiten de gemeenteraad om alsnog proberen te realiseren. Hoezeer we het ook oneens zijn met het besluit van de gemeenteraad, respecteren we het besluit. We zijn tenslotte nog steeds een coöperatie van en voor Apeldoorn.

Zie ook: deA organiseert extra ledenbijeenkomst 1 november

Feitenonderzoek wijst uit: windenergie is mogelijk in Apeldoorn

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft een feitenonderzoek laten uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag: ’In welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?’. De uitkomst van het onderzoek leest u hieronder.

Hoofdconclusies

Windenergie is mogelijk in Apeldoorn. Technisch gezien kan de energieambitie van de gemeente Apeldoorn om in 2030 4 procent energie uit wind te halen worden gerealiseerd. Tussen de 20 en 1.900 hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn lijkt geschikt te zijn voor windenergie. Dit is respectievelijk 0,06 procent en 5,6 procent van de oppervlakte van de gemeente. Het aantal windmolens dat in Apeldoorn geplaatst zou kunnen worden, is afhankelijk van de beleidskeuzes die de gemeente in de komende periode maakt. Er zijn maximaal 65 windmolens mogelijk. Als de gemeente extra kwaliteitseisen stelt, neemt dit aantal af en zijn er 0 tot maximaal 17 windmolens mogelijk. De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om eisen te stellen aan bijvoorbeeld locatie, hoogte en afmetingen van eventuele windmolens. Ook kan de gemeente maatregelen nemen om negatieve effecten (bijvoorbeeld geluidsoverlast) te verkleinen.

Hoe verder?

 • 20 juni – 20 september: u kunt per e-mail uw reactie op het rapport sturen naar windenergie@apeldoorn.nl
 • 21 september: de gemeenteraad houdt een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn
 • 4 oktober: de raad stuurt de inspraaknota en een concept-raadsopdracht naar het college van burgemeester en wethouders
 • 26 oktober: politieke behandeling van het rapport (politieke markt)
 • 9 november: de raad neemt besluit over kaderstelling (raadsvergadering)
 • November 2017 – voorjaar 2018: uitwerking door chet ollege van burgemeester en wethouders

Meer informatie over het onderzoek en de verdere procedure vindt u op: www.apeldoorn.nl/windenergie

 

20 juni 2017 presentatie onderzoek windenergie in Apeldoorn

Op dinsdag 20 juni a.s. presenteert de raadswerkgroep Windenergie de resultaten van het onderzoek naar windenergie in Apeldoorn. De openbare presentatie is in de raadzaal van het stadhuis, Marktplein 1 en begint om 19.00 uur.

De gemeenteraad heeft het onderzoek laten uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag: ’In welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?’. Het bureau Wing uit Wageningen heeft het onderzoek uitgevoerd en zal op deze avond de presentatie verzorgen.

Meer informatie op www.apeldoorn.nl

 

Laat uw stem horen bij de gemeenteraad

Via windenergie@apeldoorn.nl kunt u bij de onderzoekscommissie van de gemeenteraad uw mening laten horen over windmolens in Apeldoorn. De commissie onderzoekt in welke mate en onder welke voorwaarden en condities de opwekking van windenergie een bijdrage kan leveren aan een energieneutraal Apeldoorn. Het is belangrijk om uw stem te laten horen, ook als u vóór de komst van de molens bent.

Met het onderzoek wil de gemeenteraad meer inzicht krijgen in de kansen en de kaders van windenergie. Het onderzoek wordt in gang gezet naar aanleiding van de reacties op de plannen van deA voor de drie windmolens in Beekbergsebroek. De onderzoekscommissie heeft inmiddels met diverse belanghebbenden (waaronder deA) gesproken over de onderzoeksopzet en de onderzoeksvragen. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een extern onderzoeksbureau ingezet voor het vervolg van het onderzoek. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn.

Uitgangspunten van deA

Als er in Apeldoorn windmolens komen, wil deA dit graag samen met de inwoners en ondernemers in Apeldoorn oppakken. Met elkaar willen we eigenaar worden van de molens, zodat we invloed hebben op regels, afspraken en de opbrengst van de molens. Op de website www.de-A.nl/windmolens leest u hoe iedereen mee zou kunnen doen.

Gemeenteraad wil onderzoek naar molens

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 24 november 2016  de motie ‘Gejaagd door de wind’ aangenomen. Met het aannemen van de motie heeft de raad besloten om een onderzoek in te stellen naar de consequenties van windmolens. Hiermee wordt de beslissing van de gemeenteraad om windmolens te plaatsen in Beekbergsebroek uitgesteld. Het is de bedoeling dat er voor de zomer meer duidelijkheid komt.

 

Wat leveren de windmolens op voor de Apeldoorners?

deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij omwonenden. Zowel de leden van deA als de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Om invulling te geven aan het begrip draagvlak te geven, heeft deA een notitie ‘draagvlak en betrokkenheid’ gemaakt met drie pijlers: maatschappelijk belang, betrokkenheid en overlast. De notitie is besproken op de ALV van 17 november 2016 en de leden hebben ermee ingestemd. Uiteraard zal de gemeenteraad van Apeldoorn zijn eigen afweging maken omtrent draagvlak.

De hoofdpunten uit de notitie:

Pijler 1: Maatschappelijk belang

A. Voldoende duurzame opwek
Per windmolen wordt straks per jaar minimaal 7.000.000 kWh aan stroom opgewekt. Voor de drie windmolens is dat minimaal 21.000.000 kWh per jaar. Een hoeveelheid stroom die voldoende is om per jaar 6000 gemiddelde huishoudens van stroom te voorzien. De drie windmolens kunnen daarmee 10% van de Apeldoornse huishoudens van duurzame stroom voorzien.

Pijler 2: Betrokkenheid

B. Iedereen kan mede-eigenaar van de windmolens worden
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de windmolens straks in handen komen van de inwoners (en bedrijven) van Apeldoorn. Om dit voor elkaar te krijgen zullen er windparticipaties uitgegeven worden waarmee eigenaarschap en zeggenschap verkregen wordt. Naast dat participanten de windturbines mogelijk maken, profiteren zij ook nog eens van een aantrekkelijk rendement.

De totale investering voor het project wordt op dit moment geschat op 15 miljoen euro. Om hiervoor een lening bij de bank te verkrijgen dient minimaal 20% eigen vermogen ingebracht te worden.
Dit betekent dat minimaal 3,0 miljoen euro aan eigen vermogen via het uitgeven van windparticipaties opgehaald moet worden.

C. Instellen van een gebiedsfonds
Het plan is om jaarlijks een deel van de opbrengst van de windmolens te storten in een fonds. Een gebiedsfonds, bedoeld om investeringen in het gebied te kunnen doen om de kwaliteit van het gebied te vergroten. Het idee is om de zeggenschap over de besteding van de middelen neer te leggen bij de bewoners in het gebied. Op die manier bepalen zij de verdere ontwikkeling van het gebied.

Het fonds staat zeer uitdrukkelijk ook open voor andere partijen om bij te dragen. De gedachte is dat de gelden vanuit de windturbines ook andere partijen (waaronder de gemeente) kunnen aanzetten om middelen voor het gebied beschikbaar te stellen.

Op dit moment gaan we uit van een bijdrage per windmolen per jaar van minimaal € 5.000,-. Dit bedrag is ruim meer dan het bedrag dat vanuit de gedragscode ‘Draagvlak en participatie wind op land’ voorgeschreven wordt.
Voor drie molens zou dit een bedrag van minimaal € 15.000 per jaar betekenen.

D. Stroom uit de windmolens
De windmolens leveren voldoende stroom om ruim 6.000 huishoudens in Apeldoorn van stroom te voorzien. Deze stroom kan door deA geleverd worden aan iedereen in Apeldoorn die dat wenst. Bij overtekening zullen de mensen die dichter bij de molens wonen voorrang krijgen op de mensen die op grotere afstand van de molens wonen.

E. Betrokken, betrouwbaar en transparant
deA is een coöperatie zonder winstoogmerk met een maatschappelijke doelstelling. De zes kernwaarden van deA zijn: duurzaamheid, kwaliteit, continuïteit, betrokkenheid, betrouwbaarheid en transparant. Met name de laatste drie, betrokkenheid, betrouwbaarheid en transparant, zijn bepalend voor het ontwikkelproces. Concreet betekent dit dat we:

 • alle relevante informatie beschikbaar stellen voor iedereen;
 • in gesprek gaan en blijven met bewoners in het gebied en omwonenden van het gebied;
 • de consequenties van de windmolens in beeld brengen;
 • uitgangspunten helder communiceren en consequent hanteren. Bijvoorbeeld het uitgangspunt dat de maximale hoogte van de molens 200 meter is en dat geen enkele woning meer dan 6 uur slagschaduw per jaar krijgt;
 • een meldpunt instellen voor eventuele klachten zodra de bouw begint.

Er kan een vaste groep samengesteld worden, bestaande uit bewoners van Beekbergsebroek en bewoners aan de zuidkant van de Maten. Deze groep kan regelmatig met deA in overleg over eventuele klachten, zorgen en wensen.

Pijler 3: Overlast

F. Geluid en slagschaduw
In de gesprekken met bewoners worden geluid en slagschaduw vaak genoemd als aspecten waar mensen hinder van verwachten. Om die reden is er nu al een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van geluid en slagschaduw.

Wanneer de windmolens in de nacht in een stillere modus worden gezet, is er geen enkele woning waarbij de wettelijke norm overschreden wordt. Dit neemt overigens niet weg dat er in het gebied woningen zijn die mogelijk op bepaalde momenten last zullen ondervinden van geluid. Voor de woningen in de Maten is de verwachting dat geen geluidseffecten te verwachten zijn.

De molens zullen voorzien worden van een stilstand-voorziening waardoor bij geen enkele woning meer dan 6 uur slagschaduw per jaar zal optreden.

G. Financiële bijdrage voor woningen op korte afstand van de molen
Alhoewel aan alle wettelijke normen zal worden voldaan, kan van enige mate van overlast sprake zijn voor de woningen in het gebied die zich op korte afstand van de windmolens bevinden. Om die reden zullen woningen die gelegen zijn in een gebied binnen een nader te bepalen afstand van de windmolens een financiële bijdrage krijgen.

Bij drie windmolens is voor een financiële bijdrage een totaalbedrag beschikbaar van circa € 15.000,- per jaar. Bij een gehanteerde grens van 500 meter tot de molens gaat het om 10 tot 15 woningen die een financiële bijdrage ontvangen.

H. Overige mogelijkheden
Tijdens de gesprekken met de bewoners van Beekbergsebroek en de Maten zijn verschillende suggesties gedaan ter compensatie zoals:

 • aanbrengen van isolatiemaatregelen in de vorm van dubbelglas of ventilatie
 • verbeteren van het geluidsscherm
 • terugdringen van de maximum snelheid op de A1
 • onder de grond brengen van de hoogspanningsmasten in de Maten
 • leveren van stroom van de molens met korting
 • verstrekken van een windparticipatie gekoppeld aan de woning

Een deel van de suggesties kan en zal nader onderzocht worden door deA. Een ander deel van de suggesties hoort bij de gemeente Apeldoorn thuis. Wellicht kan er gekozen worden voor een gezamenlijk aanpak.

Voor of tegen windmolens? Laat u horen.

Op 15 november 2016 heeft het college van B&W de conceptvisie van de Beekbergsebroek vastgesteld. De visie ligt nu ter inzage en t/m 4 januari 2017 kunt u een inspraakreactie geven. Ook als u voorstander bent, kunt u zich met een (schriftelijke) inspraakreactie laten horen. De reacties worden verwerkt in de Gebiedsvisie. De visie en de reacties worden in januari 2017 aangeboden aan de gemeenteraad die er vervolgens een besluit over zal nemen. Op 12 december is er in de raadzaal van het stadhuis van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond.

Meer informatie over de Gebiedsvisie en de inspraakmogelijkheden

Bezoek de open dag van Windpark Nijmegen

Op zaterdag 10 december organiseert Windpark Nijmegen Betuwe van 14.00 – 17.30 uur haar eerste open dag om te vieren dat het windpark geopend is. Iedereen kan er naartoe en het bezoek is gratis. Een mooie gelegenheid om windmolens eens van dichtbij te bekijken. Meer informatie over het programma vindt u op de site van Windpark Nijmegen Betuwe.

Zit u straks op de eerste rij?

Het is natuurlijk nog lang niet zover, maar stel u voor dat uw stroom straks opgewekt wordt door Apeldoornse windmolens. Dat zou toch leuk zijn? Dan ziet u echt waar uw stroom vandaan komt. Per molen is er stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Vul dan het formulier in. Als het zover is, bent u als eerste aan de beurt. Neemt u op dit moment ook al energie af van deA? Ook dan kunt u het formulier invullen. Wij nemen dan t.z.t. contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.